اقدام پژوهی: چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم ؟

اقدام پژوهی: چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم ؟|30011416|اقدام پژوهی: چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم ؟
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان اقدام پژوهی: چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم ؟ را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالبچكيده 6مقدمه 7تعاريف واژگان : 8بیوگرافی 10توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله 10با مطالعه منابع و صحبت والدین دلایل این مشکل را چنین یافتم : 11بيان اهميت و ضرورت مسئله 11گردآوري اطلاعات (شواهد 1) 12تجزیه و تحلیل داده ها 13انتخاب راه جديدموقتی 14اجراي راه جدید موقتی 15پيشينه تحقيق 17داخلي 17پژوهش هاي خارجي 18يافته هاي علمي 19تعريف كمرويي 19علل كمرويي 20شيوع كمرويي 25ويژگي هاي رفتاري و جسماني افراد كمرو 25ویژگی افراد کمرو 27روش هاي درمان كمرويي 29روش های درمان کمرویی 30گردآوري اطلاعات (شواهد 2) 34نتيجه گيري 35منابع 36

چكيدهدر این تحقیق که اینجانب در مورد اعتماد به نفس و خود باوری و مقابله با کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدی در کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :1 به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم2 در سر کلاس و همچنین در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم3 در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم4 به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم5 در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کم حرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .

مقدمههر كسي ممكن است باموقعيت هاي نا خواسته و نا خوشايندي روبرو شود و نتواند با آنها مقابله كندو واكنش مناسبي از خود نشان دهد.(شارتيه ،براتيه ،ترجمه هوشيار ،رزم آرا ،1369كمرويي و راههاي درمان آن انتشارات سپنچ) كمرويي به عنوان يك نقيصه جدي در زندگي فردي و اجتمايي است در هر جامعه درصد قابل توجهي از كودكان و نوجوانان و بزرگ سالان با اين اختلال رفتاري و عامل باز دارنده رشد شخصيت اجتماعي مواجه هستند . جامعه ما نياز مند انسانهايي پويا ، كوشا، هوشمند و خلاق و متعهد و مسئوليت پذير است بنابر اين اساسي ترين آفات رشد متعدل در خانواده ها مي تواند در جامعه اسلامي فراگير شود ، بدون ترديد اختلال كمرويي قابل پيشگيري و درمان است.(افروز 1379روانشناسي كمرويي و روش هاي درمان نشرفرهنگ اسلامي)تعاريف واژگان :چگونه :ادوات استفهام (از چه نوع )در چه وضع ،چه جور،چه طور منظور از چگونه در این تحقیق کیفیت می باشد( فرهنگ معين صفحه 551 )دانش آموز:کسی که دانش می آموزد.(منظوردختری در گروه سنی 12 13سال می باشد)كمرويي:يك توجه غيرعادي و مضطربانه به خويشتن در يك موقعيت اجتماعي كه در نتيجه فرد دچار تنش رواني عضلاني شده ،شرايط عاطفي و شناختي اش متاثر شده و زمينه بروز رفتار هاي خام و سنجيده و واكنش هاي نا مناسب در وي فراهم مي شود . ( افروز 1379روانشناسي كمرويي و روش هاي درمان نشر فرهنگ اسلامي)مدرسه :طبقه،درجه،مرتبه،رده ،صنف ،ردیف ،اطاق درس( عمید ص979)راهنمايي :دوره راهنمایی تحصیلی پس از دوره ابتدایی آغاز می شود و مرحله دوم آموزش همگانی به شمارمی رود. طول مدت تحصیل در آن سه سال تعیین شده است. در سال تحصیلی 51 1350 اجرای این دوره تحصیلی در سراسر کشور آغاز شدفعاليت :تلاش كوششكلاس:جای درس خواندن ، محل درس دادن ،آموزشگاه (عمید ص107)ترغيب :برغبت آوردن،راغب کردن ،خواهان کردن (عمید ص389)